Lời nhắn gửi từ bộ trưởng phụ trách về đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập, bà Noda

Lời nhắn gửi từ bộ trưởng phụ trách về đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập, bà Noda
(Công khai vào ngày 25 tháng 3 năm 2022)