Lời nhắn gửi từ bộ trưởng phụ trách về đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập, ông Sakamoto

Lời nhắn gửi từ bộ trưởng phụ trách về đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập, ông Sakamoto
(Công khai ngày 17 tháng 8 năm 2021)