Chính sách riêng tư trang web thuộc phòng phụ trách đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập Văn phòng nội các

 1. Quan điểm cơ bản

  Để có thể vận hành một cách thuận lợi các dịch vụ được cung cấp trên trang web thuộc phòng phụ trách đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập Văn phòng nội các (dưới đây gọi là 「trang web này」) trong phạm vi cần thiết thì Phòng phụ trách đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập Văn phòng nội các (dưới đây gọi là 「phòng này」) hiện đang thu thập thông tin của những người sử dụng trang web. Những thông tin thu thập được sẽ được sử dụng một cách thích hợp trong phạm vi của mục đích sử dụng.

 2. Phạm vi thu thập thông tin

  a Trang web này sẽ thu thập một cách tự động các thông tin như ngày giờ truy cập, địa chỉ IP, xem thông tin trên trang web này, v.v... Ngoài ra, bộ nhớ tạm Cookies (thông tin được gửi từ máy chủ đến trình duyệt của người dùng và được lưu trữ trong máy tính của người dùng để máy chủ có thể phân biệt người dùng) sẽ không được sử dụng với mục đích nào khác ngoài mục đích nâng cao tính thuận tiện của các kỹ thuật hiển thị trên trình duyệt và nắm bắt chính xác số lần truy cập.
  b Khi gửi ý kiến đóng góp ​​・ nguyện vọng liên quan đến trang web này, bao gồm cả nội dung của trình hướng dẫn tự động chatbot, thì vui lòng đăng ký tuổi và giới tính của người gửi (sau đây gọi là "thuộc tính người dùng").

 3. Mục đích sử dụng

  a Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin đã thu thập được ở mục 2-a làm tài liệu tham khảo để vận hành các dịch vụ được cung cấp tại trang web này một cách thuận lợi.
  b Chúng tôi sẽ sử dụng những ý kiến đóng góp ・ nguyện vọng được thu thập ở mục 2-b làm tài liệu tham khảo cho những chính sách và đề án trong tương lai. Phần thuộc tính người dùng sẽ được sử dụng làm thông tin tham khảo của những ý kiến đóng góp ・ nguyện vọng. Ngoài ra, tùy thuộc vào nội dung của 「những ý kiến đóng góp ・ nguyện vọng」mà chúng tôi sẽ nộp những thông tin này lên các bộ ngành liên quan.

 4. Giới hạn cung cấp và sử dụng

  Tại phòng này, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin đã được thu thập cho bên thứ 3 hoặc sử dụng với mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng ở mục 3, ngoại trừ trường hợp được yêu cầu tiết lộ dựa trên quy định của pháp luật, trường hợp có hành vi phạm pháp như truy cập bất chính, đe dọa, v.v... và các trường hợp có lý do đặc biệt khác.

 5. Biện pháp bảo vệ an toàn

  Chúng tôi có các biện pháp cần thiết để ngăn chặn rò rỉ, mất mát hoặc hư hại đối với các thông tin đã thu thập được và có sự quản lý thích hợp đối với các thông tin đã được thu thập khác.

 6. Phạm vi áp dụng

  Chính sách này chỉ được áp dụng tại trang web này. Về việc sử dụng thông tin tại các bộ ngành liên quan, v,v... sẽ được thực hiện theo trách nhiệm của mỗi tổ chức. Ngoài ra, vui lòng xác nhận những chính sách bảo mật của dịch vụ truyền thông khác được sử dụng trên trang web này tại trang web của các nhà cung cấp.

 7. Khác
  Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này và chúng tôi sẽ thông báo trên trang web này khi có sửa đổi.

【Địa chỉ liên hệ】
Phòng phụ trách đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập
〒100-8968 1-6-1 Nagata - cho, Chiyoda - ku, Tokyo