ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

 1. เกี่ยวกับการใช้งานเนื้อหาในเว็บไซต์ หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการจัดกาความรู้สีกแยกตัว และความรู้สึกโดดเดี่ยว สำนักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี

  ข้อมูล(จากนี้ เรียกว่า "เนื้อหา")ที่เปิดเผยบน เว็บไซตฺ์ หน่วยงานระบผิดชอบมาตรการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (จากนี้ไป เรียกว่า "เว็บไซต์นี้") ไม่ว่าใครก็สามารรถใช้งานได้อย่างอิสระ เช่นการเแปลรียบเรียง เช่นการเรียบเรียงเปลี่ยนรูปแบบ การแปล การส่งข้อความสาธารณะ การคัดลอก ปฏิบัติตามข้อ1)~7)ดังข้างล่างนี้ นอกจากนั้น ข้อมูลกราฟ ตารางแบบย่อ ข้อมูลตัวเลข เป็นต้น ไม่ใช่รายการอยู่ในเป้าหมายลิขสิทธิ์การนำไปใช้ เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ โดยไม่ประยุกต์ใช้กฏข้อบังคับนี้
  ในการใช้งานเนื้อหาถือว่าเป็นการยินยอมตกลงกับกฏข้อบังคับการใช้งานดังกล่าวนี้

 2. 1).เกี่ยวกับลิงก์

  ก.เว็บไซต์นี้ โดยหลักการเป็นลิงก์ฟรี(ไม่ใช่หน้าหลักเท่านั้น แม้แต่ลิงก์ไปยังข้อมูลเฉพาะรายการ(ข้อเสนอ) ก็นำมาใช้งานเช่นเดียวกัน) แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ประยุกต์ใช้ กรณีที่มีข้อความหมายเหตุเช่น จำกัดการใช้ลิงก์ในแต่ละข้อมูล
  ข.ไม่มีความจำเป็นต้องติดต่อแจ้งหรืออนุญาตในกรณีดำเนินการลิงก์เชื่อมโยง
  ค.ดังระบุข้างต้นนี้ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ " เว็บไซต์ หน่วยงานระบผิดชอบมาตรการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี"(https://notalone-cao.go.jp/)และไม่ถูกนำไปใช้งานกับเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้
  ง.เวลาที่เซ็ตลิงก์ กรุณาระบุใจความที่เป็นลิงก์เชื่อมโยงไปยัง " เว็บไซต์ หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี" นอกจากนั้น กรุณาลิงก์เชื่อมโยงโดยการเซ็ตเพื่อให้ต้องมีการเปิดหน้าต่างใหม่ โดยไม่เซ็ตลิงก์เพื่อให้เว็บไซต์นี้รวมอยู่ในเว็บไซต์อื่น
  จ.กรุณาพิจารณาใส่ใจการแสดงข้อความ การจัดวาง เป็นต้นเพื่อจะได้ไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจความผิดซึ่ง หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนนกาจัดงาน เข้าร่วม สนับสนุน อนุมัติ กำกับดูแลเป็นต้น

  <ข้อควรพึงระวังสำหรับลิงก์แบนเนอร์>
  ・ ในกรณีที่เซ็ตลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ โดยการใช้โลโก้ของ หน่วยงานระบผิดชอบมาตรการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุณาใช้ภาพแบนเนอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปทรงแบนเนอร์ สี
  ・ ไม่สามารถใช้ภาพแบนเนอร์ข้างล่างนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากลิงก์เชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์นี้
  ・ลิงกฺ์ปลายทางของแบนเนอร์ กรุณาเซ็ตเป็นลิงก์ปลายทางข้างล่างนี้

  แยกประเภท ภาพแบนเนอร์ ลิงก์ปลายทาง
  แบนเนอร์สำหรับคนทั่วไป 一般向けバナー https://notalone-cao.go.jp/
  แบนเบอร์สำหรับผู้มีอายุน้อยกว่า18ปี 18歳以下用バナー https://notalone-cao.go.jp/under18/
  แยกประเภท ภาพแบนเนอร์
  แบนเนอร์สำหรับคนทั่วไป 一般向けバナー
  ลิงก์ปลายทาง https://notalone-cao.go.jp/
  แยกประเภท ภาพแบนเนอร์
  แบนเบอร์สำหรับผู้มีอายุน้อยกว่า18ปี 18歳以下用バナー
  ลิงก์ปลายทาง https://notalone-cao.go.jp/under18/

  อนึ่ง ห้ามใช้เพื่อต่อต้านวัตถุประสงค์เว็บไซต์นี้ การใช้เพื่อเป็นการรับรองหรือการรับประกันคุณภาพบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดยผูใช้งานหรือวัตถุประสงค์เพื่อนการค้าแสวงหากำไร การใช้งานเพื่อต่อต้านกฏหมาย ความสงบเรียบร้อยสาธารณะ หากได้รับการยินยอมให้ใช้งานลิงก์แบนเนอร์ หรือการติดตั้งลิงก์ที่ขัดต่อข้อความระบุข้างต้นนี้ อาจจะขอให้ยกเลิกการเชื่อมต่อลิงก์ โปรดเข้าใจและยินยอมรับทราบล่วงหน้า

 3. 2).เกี่ยวกับการลงข้อมูลแหล่งที่มา

  ก.กรุณาลงแหล่งที่มาข้อมูลเมื่อมีการใช้งานเนื้อหานั้น วิธีการลงข้อมูลแหล่งที่มาเป็นไปดังข้างล่างต่อไปนี้
  (ตัวอย่างการลงแหล่งที่มาข้อมูล)
  แหล่งที่มา:เว็บไซต์ หน่วยงานรับผิดชอบมาตการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว สำนักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี(URLของหน้าเพจดังกล่าว)
  แหล่งที่มา:เช่น「การสำรวจแนวโน้ม ○○」(หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)( URLของหน้าเพจดังกล่าว)(ใช้ในวันที่ ○ เดือน ○ ปี ○)
  ข.ในกรณีนำไปใช้แก้ไขดัดแปลงเนื้อหา กรุณาลงเนื้อหาที่เคยจัดทำ แก้ไขแยกต่างหากกับแหล่งที่มาดังระบุข้างต้น อนึ่ง ห้ามนำไปงานหรือเปิดเผยข้อมูลที่มีการทำหรือแก้ไขในมุมมองอย่างเหมือนกับจัดทำโดยรัฐบาล(หรือไม่กระทรวง เป็นต้น)
  (ตัวอย่างการลงข้อมูลในกรณีใช้โดยการแก้ไขดัดแปลงคอนเทนต์)
  จัดทำ「การสำรวจแนวโน้ม○○」(หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)( URLของหน้าเพจดังกล่าว)
  เช่น การจัดทำโดยบริษัท○○ภายใต้「การสำรวจแนวโน้ม○○」(หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)( URLของหน้าเพจดังกล่าว)

 4. 3).กรุณาอย่าละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม

  ก.ภายในเนื้อหามีกรณีที่มีลิขสิทธิ์อื่นอยู่ซึ่งถือครองโดยบุคคลที่สาม ( หมายถึง บุคคลอื่นที่ไม่ใช่รัฐบาล เช่นเดียวกับข้างล่างนี้) สำหรับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์นอกเหนือจากลิขสิทธิ์(เช่น ลิขสิทธิ์ภาพ สิทธิในชื่อเสียงของบุคคล. (right of publicity) เป็นต้น) หรือเนื้อหาที่มีบุคคลที่สามถือครองลิขสิทธิ์ในการใช้งานกรุณาขออนุญาตยินยอมการใช้งานจากบุคคลที่สามภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน ยกเว้นรายการที่ได้รับตวามยินยอมแสดงไว้เรียบร้อยแล้
  ข.จ สำหรับเนื้อหาที่มีบุคคลที่สามถือลิขสิทธิ์อยู่จากในจำนวนรายารเนื้อา มีรายการที่มีการอธิบายและแสดงข้อมูลบุคคลที่สามถือลิขสิทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการแสดงข้อความแหล่งที่มาของข้อมูล เป็นต้น แต่ว่า มีบางรายการที่ไม่มีการเปิดเผยและระบุเจาะจงส่วนที่บุคคลที่สามถือลิขสิทธิ์ไว้อย่างชัดเจน กรณีมีการใช้งาน กรุณาตรวจสอบความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
  ค.เกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้มาจากการเชื่อมต่อAPI(Application Programming Interface)กับฐานข้อมูลภายนอกเป็นต้น กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานของต้นทางของข้อมูลนั้น
  ง.แม้ว่าจะเป็นเนื้อหาที่มีลิขสิทธ์ของบุคคลที่สามอยู่ก็ตาม อาจจะมีกรณีที่สามารถใช้โดยไม่ได้รับการอนุมัติยินอมจากผู้ถือครองลิขสิทธิ์เป็นไปเพื่อการอ้างอิงซึ่งได้รับการอนุมัติยอมรับในทางกฎหมายลิขสิทธิ์

 5. 4)และเนื้อหาที่ไม่นำกฏข้อบังคับการใช้งานนี้ไปประยุกต์ใช้

  เกี่ยวกับเนื้อหาดังข้างล่างต่อไปนี้ ไม่อยู่ในกฏเกณฑ์การประยุกต์ใช้สำหรับกฏข้อบังคับการใช้งานนี้
  ก.การออกแบบตัวละคร สัญลักษณ์ตราสินค้า เครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงกิจการเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือองค์กร
  ข.เนื้อหาที่เปิดเผยการประยุกต์ใช้กฏบังคับการใช้งานอื่น ภายใต้คำอิบายที่มีมูลเหตุมาจากความเหตุเป็นผลหรือรูปธรรมที่ชัดเจน

 6. 5) เกี่บวกับความตกลงว่าด้วอำนาจศาลกับกฏหมายที่บังคับใช้ใน

  ก.กฏการนำไปใช้ จะถูกถอดความโดยยึดตามกฏหมายญี่ปุ่น
  ข.ความขัดแย้งเกี่ยวกับกฏการใช้งานนี้และการใช้คอนเทนต์โดยกฏการใช้งานฉบับนี้ ถือเอาศาลประจำภูมิภาคซึ่งสังกัดในพื้นที่ขององค์กรซึ่งทำการเปิดเผยกฏการใช้งานหรือเนื้อหน้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวเป็นข้อตกลงศาลอำนาจศาลพิเศษลำดับที่1

 7. 6) ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  ก.รัฐบาลไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับทุกการกระทำที่ผู้ใช้งานดำเนินการใดๆโดยการใช้เนื้อหา (รวมถึงการใช้ข้อมูลซึ่งมีการดัดแปลง แก้ไขเนื้อหา )
  ข.เนื้อหา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ถ้ายโอนย้าย ลบ เป็นต้น

 8. 7) อื่นๆ

  ก.กฏการใช้งานนี้ ในการใช้งานเช่นอ้างอิงซึ่งได้รับการยินยอมตามกฏหมายลิขสิทธิ์ ไม่ใช่รายการที่จำกัดการใช้
  ข.กฏการใช้งานนี้เป็นรายการที่กำหนดขึ้นเมื่อวันที่17 เดือน สิงหาคม ปี 2021 และกฏข้อบังคับนี้ปฏิบัติตาข้อตกลงการใช้งานมาตรฐานของรัฐบาล( ฉบับที่2.0) กฏการใช้งานนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในอนาคต กรณีที่ใช้เนื้อหาตามฉบับก่อนหน้าของข้อตกลงการใช้งานมาตรฐานของรัฐบาล เงื่อนไขดังกล่าวนั้นจะถูกนำมาประยุกต์ใช้งานต่อเนื่อง
  ค.กฏการใช้งานนี้เป็นเงื่อนไขอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซึ่งกำหนดโดย การแสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 สากล(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja) เนื้อหาที่ประยุกต์ใช้กฏการใช้งานนี้ และมีความสอดคล้องกันนี้นจากนี้ไป เรียกว่า CC BY สามารถนำไปใช้งานได้โดยการปฏิบัติตามCC BY

 1. การปฏิเสธความรับผิด

  ก.เชื่อมั่นวางใจได้เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่ลงในเว็บไซต์นี้ หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นสำหรับการกระทำทั้งหมดที่ผู้ใช้งานดำเนินการโดยการใช้ข้อมูลของเว็บไซต์นี้
  ข.โปรดรับทราบ เนื่องจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่รับผิดชอบเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานซึ่งมีมูลเหตุมาจาการหยุดให้บริการโดยเว็บไซต์นี้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยเช่นการกระทำที่เป็นอุปสรรครบกวนจากบุคคลที่สาม หรือไวรัส และภัยพิบัติธรรมชาติอื่น เช่นไฟดับ ไฟไหม้ และการปกป้องดูของเว็บไซต์นี้

 2. อื่น

  เว็บไซต์ดังกล่าวนี้ มีกรณีที่ลบ หรือ แก้ไขเนื้อหาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทราบและยินยอมเข้าใจล่วงหน้า