นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์หน่วยงานรับผิดชอบความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว สำนักงานเลขธิการคณะรัฐมนตรี

 1. แนวคิดพื้นฐาน

  ในหน่วยงานรับผิดชอบมาตรการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ( จากนี้ไป เรียกว่า " หน่วยงานนี้ ") ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของทุกคนที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นี้ ในขอบเขตที่มีความจำเป็นเพื่อให้บริหารจัดการ(เช่นการรับความคิดเห็นแต่ละประเภท การส่งมอบข้อมูลโดยเว็บไซต์นี้​)ให้บริการที่มอบให้ในเว็บไซต์นี้เป็นไปด้วยความราบรื่น(จากนี้ไป จะเรียกว่า"เว็บไซต์นี้")ซึ่งเป็นเว็บไซต์ หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะนำมาใช้งานอย่างเหมาะสมภายในขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งาน

 2. ขอบเขตข้อมูลที่เก็บรวบรวม

  ก.ในเว็บไซต์นี้ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติเช่นการเข้าชมเว็บไซต์นี้ ไอพีแอดเดรส วันเวลาในการเข้าใช้งาน เป็นต้น อนึ่ง คุกกี้(Cookie)(ข้อมูลที่ถูกเก็บสะสมไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ถูกส่งโดยบราวเซอร์ของผู้ใช้งานจากเซิรฟเวอร์ เพื่อบ่งชี้ผู้ใช้งานในฝั่งเซิรฟ์เวอร์ )จะไม่มีการใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือนจากเป็นไปเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพความสะดวกในการใช้งานของฟังก์ชั่นแสดงบราวเซอร์และเก็บข้อมูลจำนวนการเข้าใช้งานได้อยางถูกต้อง
  ข.ในการส่งมอบข้อมูลความคิดเห็นและความประสงค์ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาที่อยู่ในแชทบอท ขอให้ลงทะเบียน " แยกตามเพศ และอายุของผู้ส่งมอบ ( จากนี้ไป เรียกว่า " สังกัดผู้ใช้งาน")

 3. วัตถุประสงค์การใช้

  ก.ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในข้อ 2-ก. นำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อบริหารจัดการการให้บริการโดยเว็บไซ์ตนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น
  ข.ความคิดเห็นและความประสงค์ที่เก็บรวบรวมมาในข้อ2-ข. จะขอนำไปใช้เพื่อการอ้างอิงในการจัดทำร่างมาตรการต่อไปในอนาคต เกี่ยวกับสังกัดของผู้ใช้ จะนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับความคิดเห็นและความประสงค์ อนึ่ง ข้อมูลเหล่านี้ จะส่งมอบให้กับกรม ทบวงที่เกี่ยวข้องเป็นต้น ตามเนื้อหาของ"ความคิดเห็นและความประสงค์"

 4. ข้อจำกัดการมอบข้อมูลและการนำไปใช้

  ในกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลตามกฏหมายในหน่วยงานนี้ จะไม่มีการส่งมอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ให้กับบุคคลที่สาม หรือ ใช้เป็นการส่วนตัวเองเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการใช้งานในข้อ3 ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุเผลพิเศษอื่นในกรณีมีการกระทำที่ผิดกฏหมาย เช่นการข่มขู่ การเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้น แต่ว่า มีบางครั้งที่อาจเปิดเผยข้อมูลเช่นสังกัดของผูใช้งาน ข้อมูลการเข้าใช้งานของเว็บไซต์นี้ซึ่งมีการประมวลผลเชิงสถิติ

 5. การจัดการปกป้องรักษาความปลอดภัย

  หน่วยงานนี้มีการดำเนินการอภิปรายมาตรการจัดการที่จำเป็นต้องใช้ในการกำกับดูแลให้มีความเหมาะสมสำหรับข้อมูลที่เก็บรวบรวมอื่นๆ และการป้องกัน การสูญหาย ความเสียหาย และการรั่วไหลของข้อมูลที่รวบรวมเก็บ

 6. ขอบเขตนำไปใช้

  นโยบายนี้ ประยุกต์ใช้เฉพาะในเว็บไซต์นี้เท่านั้น เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลในกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวของ มีบางครั้งที่ดำเนินการโดยความผิดชอบของแต่ละองค์กรหน่วยงานต่างๆ อนึ่ง สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวการใช้บริการเช่นสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ กรุณาตรงจสอบได้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการแต่ละราย เป็นต้น

 7. อื่นๆ
  หน่วยงานนี้มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย และในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไข จะให้แจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้

【ติดต่อได้ที่】
หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
〒100-8968 โตเกียวโตพ ชิโยดะคุ นะงะตะโจว1-6-1