एकान्त र एक्लोपना काउन्टरमेजर मन्त्रीको सन्देश

एकान्त र एक्लोपना काउन्टरमेजर मन्त्रीको सन्देश
(सन् 2021 अगस्ट 17 तारिखमा जारि गरियको)