Khi thao tác lại trò chuyện tự động từ đầu thì vui lòng làm mới trang.