Điều khoản sử dụng

 1. Về việc sử dụng nội dung của trang web thuộc phòng phụ trách đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập Văn phòng nội các

  Những thông tin (dưới đây gọi là 「nội dung」) được công khai trên trang web thuộc phòng phụ trách đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập Văn phòng nội các (dưới đây gọi là 「trang web này」) thì bất cứ ai cũng có thể tùy ý sử dụng như sao chép, lan truyền cộng đồng, mô phỏng theo như biên dịch ・ chuyển thể, v.v... nhưng phải đảm bảo tuân theo các ý từ 1)~7) dưới đây. Có thể sử dụng cho cả mục đích thương mại. Ngoài ra, con số dữ liệu, các bảng biểu ・ sơ đồ đơn giản cũng không phải là đối tượng của bản quyền tác giả nên có thể tự do sử dụng mà không bị áp dụng điều khoản sử dụng này.
  Việc sử dụng nội dung sẽ được xem là đã đồng ý với điều khoản sử dụng này.

 2. 1). Về đường dẫn link

  a.Về nguyên tắc, trang web này có đường dẫn link không hạn chế. (Không chỉ trang chủ mà cả những đường dẫn link đến các thông tin riêng biệt (dự án) cũng được áp dụng tương tự). Tuy nhiên, cũng có trường hợp sẽ có các chú thích như hạn chế về đường dẫn link các thông tin, v.v...
  b.Không cần thiết phải liên lạc hay xin cấp phép khi thực hiện đường dẫn link.
  c.Những điều trên được áp dụng cho những đường dẫn liên quan tới「trang web thuộc phòng phụ trách đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập Văn phòng nội các」(https://notalone-cao.go.jp/), không áp dụng cho những trang web khác có đường dẫn link được đăng tải trên trang web này.
  d.Khi thiết lập đường dẫn link thì phải ghi rõ rằng đây là đường dẫn link tới 「trang web thuộc phòng phụ trách đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập Văn phòng nội các」. Ngoài ra, hãy thiết lập sao cho khi mở đường dẫn link sẽ ra một cửa sổ mới, vui lòng không thiết lập đường dẫn link khiến cho trang web này bị ghép vào trong trang web khác.
  e.Vui lòng chú ý về cách sắp xếp, biểu đạt để không gây hiểu lầm rằng phòng phụ trách đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập Văn phòng nội các đang đồng tổ chức, tham gia, tài trợ, giúp đỡ và giám sát, v.v…

  <Chú ý về tiêu đề đường dẫn link>
  ・Trường hợp sử dụng logo của phòng phụ trách đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập Văn phòng nội các và thiết lập đường dẫn linh liên kết đến trang web này thì hãy sử dụng hình ảnh tiêu đề dưới đây. Vui lòng không thay đổi hình thù và màu sắc của tiêu đề.
  ・Hình ảnh tiêu đề dưới đây không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích liên kết đến trang web này.
  ・Vui lòng thiết lập đường dẫn link của tiêu đề là đường dẫn link dưới đây.

  Phân loại Hình ảnh thanh tiêu đề Đường dẫn link
  Thanh tiêu đề dành cho đối tượng thông thường Thanh tiêu đề dành cho đối tượng thông thường https://notalone-cao.go.jp/
  Thanh tiêu đề dành cho người dưới 18 tuổi Thanh tiêu đề dành cho người dưới 18 tuổi https://notalone-cao.go.jp/under18/
  Phân loại Hình ảnh thanh tiêu đề
  Thanh tiêu đề dành cho đối tượng thông thường Thanh tiêu đề dành cho đối tượng thông thường
  Đường dẫn link https://notalone-cao.go.jp/
  Phân loại Hình ảnh thanh tiêu đề
  Thanh tiêu đề dành cho người dưới 18 tuổi Thanh tiêu đề dành cho người dưới 18 tuổi
  Đường dẫn link https://notalone-cao.go.jp/under18/

  Ngoài ra, vui lòng không sử dụng theo cách đi ngược lại mục đích của trang web, không sử dụng để làm chứng nhận và bảo đảm chất lượng cho dịch vụ, sản phẩm do người dùng cung cấp hay cho mục đích trục lợi, và không sử dụng bằng các phương pháp vi phạm pháp luật ・ trật tự công cộng. Nếu bị công nhận rằng đã sử dụng đường dẫn tiêu đề hoặc thiết lập đường dẫn trái với các quy định trên thì có thể sẽ bị yêu cầu xóa đường dẫn. Vui lòng lưu ý trước điều này.

 3. 2). Về việc ghi nguồn

  a.Khi sử dụng nội dung thì vui lòng ghi nguồn. Phương pháp ghi nguồn theo hướng dẫn dưới đây.
  (Ví dụ về việc ghi nguồn)
  Nguồn:Trang web thuộc phòng phụ trách đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập Văn phòng nội các(ghi URL của trang web tương ứng)
  Nguồn:「Khảo sát xu hướng ○○」(phòng phụ trách đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập Văn phòng nội các)(ghi URL của trang web tương ứng)(Sử dụng vào ngày ... tháng ... năm ... ) v.v...
  b.Trường hợp chỉnh sửa, biên tập, v.v... lại nội dung thì ngoài việc ghi nguồn như trên, vui lòng ghi rõ về việc đã biên tập, chỉnh sửa, v.v... Ngoài ra, không được công khai cũng như sử dụng các thông tin đã được biên tập, chỉnh sửa như thể các thông tin đó được quốc gia (hay chính phủ, v.v...) soạn thảo ra.
  (Ví dụ cho trường hợp sử dụng nội dung đã được biên tập, chỉnh sửa, v.v...)
  Chỉnh sửa và thành lập theo「Khảo sát xu hướng ○○」(phòng phụ trách đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập Văn phòng nội các)(ghi URL của trang web tương ứng)
  Công ty cổ phần ○○ thành lập dựa trên 「Khảo sát xu hướng ○○」(phòng phụ trách đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập Văn phòng nội các)(ghi URL của trang web tương ứng) v.v…

 4. 3).Vui lòng không làm phương hại tới quyền lợi của bên thứ 3

  a.Trong nội dung có thể có chứa bản quyền tác giả hoặc quyền lợi khác của bên thứ 3 (là những người không thuộc chính phủ quốc gia, dưới đây dùng cách gọi tương tự). Ngoài những thứ đã được hiển thị rõ ràng là đã giải quyết xong về mặt quyền lợi, thì người sử dụng phải có được sự cho phép của bên thứ 3 và phải chịu trách nhiệm với những nội dung thuộc bản quyền sở hữu của bên thứ 3 hoặc những nội dung có quyền lợi của bên thứ 3 ngoài bản quyền sở hữu (Ví dụ : quyền hình ảnh cá nhân, quyền công khai, v.v...).
  b.Trong những nội dung thuộc quyền sở hữu của bên thứ 3 thì có những nội dung được trình bày ・ hiển thị rõ ràng về quyền sở hữu của bên thứ 3 bằng cách trực tiếp hay gián tiếp nhờ vào việc ghi nguồn, v.v..., nhưng cũng có những nội dung không được hiển thị ・ trình bày rõ ràng về những phần mà bên thứ 3 có quyền sở hữu. Vì vậy, người sử dụng vui lòng xác nhận và chịu trách nhiệm trước khi sử dụng.
  c. Những nội dung thu thập được bằng việc liên kết với API (giao diện lập trình ứng dụng) của cơ sở dữ liệu ngoại lai v.v... Thì phải thực hiện theo đúng các điều kiện sử dụng của nguồn cung cấp đó
  d.Ngay cả khi nội dung thuộc bản quyền của bên thứ ba thì vẫn có thể sử dụng nó mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền, v.v..., chẳng hạn như trích dẫn được Luật Bản quyền cho phép.

 5. 4)Về những nội dung không được áp dụng quy định này

  Những nội dung dưới đây nằm ngoài đối tượng áp dụng quy định này.
  a.Biểu tượng, logo, thiết kế nhân vật biểu thị cho một tổ chức hoặc doanh nghiệp cụ thể.
  b.Những nội dung có hiển thị rõ ràng về việc đang áp dụng theo luật sử dụng khác, cùng với việc có giải thích về căn cứ một cách cụ thể và hợp lý

 6. 5)Về luật hiện hành và quyền xét xử đồng thuận

  a.Điều khoản sử dụng này được giải thích dự trên luật pháp của Nhật Bản.
  b.Về những tranh chấp liên quan đến chính điều khoản sử dụng này và liên quan đến việc sử dụng nội dung thuộc điều khoản sử dụng này thì sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đồng thuận mang tính chuyên môn do tòa án cấp địa phương có thẩm quyền quản lý khu vực của tổ chức đã công khai điều khoản sử dụng hoặc nội dung có liên quan đến tranh chấp tương ứng.

 7. 6)Về việc miễn truy cứu trách nhiệm

  a.Chính phủ quốc gia không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành vi sử dụng nội dung của người sử dụng (bao gồm cả việc sử dụng những nội dung đã được biên tập, chỉnh sửa).
  b.Nội dung có thể được thay đổi, chuyển nhượng, xóa bỏ, v.v... mà không cần báo trước.

 8. 7)Khác

  a.Điều khoản sử dụng này không giới hạn những trích dẫn v.v... đã được Luật bản quyền tác giả công nhận.
  b.Điều khoản sử dụng này được thiết lập vào ngày 17 tháng 8 năm 2021. Điều khoản sử dụng này được căn cứ trên Điều khoản sử dụng tiêu chuẩn chính phủ (phiên bản 2.1). Điều khoản sử dụng này có thể sẽ thay đổi trong tương lai. Trường hợp đang sử dụng nội dung tuân theo phiên bản trước đó của Điều khoản sử dụng tiêu chuẩn chính phủ thì sẽ tiếp tục áp dụng theo các điều kiện đó.
  c.Điều khoản sử dụng này có tính tương hợp với điều kiện cho phép sử dụng bản quyền tác giả được quy định trong Giấy phép sáng tạo công cộng quốc tế 4.0(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja)(dưới đây gọi là 「CC BY」), và những nội dung được áp dụng điều khoản sử dụng này cũng có thể được sử dụng bằng cách tuân theo CC BY.

 1. Điều khoản miễn truy cứu trách nhiệm

  a.Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của thông tin đăng tải trên trang web này , tuy nhiên phòng phụ trách đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập Văn phòng nội các không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành vi sử dụng thông tin trên trang web này của người sử dụng
  b.Vui lòng lưu ý rằng Văn phòng nội các không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với người sử dụng do việc ngừng cung cấp dịch vụ của trang web này vì những lý do bất khả kháng như bảo trì trang web, hỏa hoạn, mất điện, thảm họa tự nhiên khác, hay virus hoặc hành vi can thiệp của bên thứ 3, v.v...

 2. Khác

  Trang web này có thể bị thay đổi hoặc xóa bỏ mà không cần báo trước. Vui lòng lưu ý trước điều này.